Şâhitler

ISSN 2536-4774

 YIL : 4 SAYI : 29 MART 2018
Güncel Yazılar Medeniyet Tasavvuru Dergimiz
Tarih Bilinci
Mehmet MAKSUDOĞLU
Avrupa aydınında tarih bilgisi ve tarih bilinci vardır. Avrupalı öğrenci, ilkokuldan başlayarak, öğretmenleri tarafından tarihi yerlere götürülür, kendi tarihini oldukça iyi öğrenir, kendi tarihini, kendi bakış ...........
 Kapitalizm ve Biz
Muzaffer METİNTAŞ
Bazı sihirli kelimeler/tanımlamalar vardır. Kişi onu dillendirip te ortaya çıkınca, adeta üstüne bir zırh giymiş olur, artık ona karşı söz söylemek imkanı kalmaz. “Bilimsel” böyle bir tanımlamadır, “demokrat” da öyle, .............
Balkanlar’da Nal İzlerinden Beyaz Perdeye
Ayşe SAMİHA
“Balkan” kelimesi sıra-dağ ve ormanlık dağ anlamında Türkçe bir kelimedir. Yaşayan Türkçe’de sarp ve ormanlık, ormanla kaplı dağlık bölge anlamına gelir. Bu topraklara Türklerin gelişi milâttan sonra 4. yüzyıl sonlarında ...........
Milli Mücadelede Yayınlanan Padişah Fetvası ve Ona Karşı Verilen Anadolu Fetvası
Necdet BAYRAKTAROĞLU
Fetva veren âlime Müfti, sorana da Müstefti denir. İslam Müftileri, Allahu Tealanın emir ve yasaklarını bildiren âlimlerdi. Bu Alim Müftilerin, müctehid (Din alimi) olması..........
 Koyun ve Kaplan Görünüşleri
Turgut GÜLER
Eğilmeden, dimdik yürüyenlere “doğruluk” timsâli gözüyle bakılır. Fakat bir de boyunu kısa göstermemek için dik yürüyenler var. Bunlar, umûmun içinde küçük bir azınlık. Setretmeye çalıştıkları boy kısalığı, mecâzî mânâ ..........
Fahreddin Paşa – Biz Seni Bırakmayız Ya Resulallah
Fatih ERBAŞ
Kabristanlar sosyal hayatımızın önemli bir cephesidir. Bize bu dünyanın geçiciliğini anlatırlar. Merhum ve meşhur Osman Yüksel Serdengeçti’ye atfedilen bir hikâye vardır, mezarlıklara dair ve çok hoşuma gider, ...........
 Uzun ve Sağlıklı Bir Hayat Hasan Fevzi BATIREL
Çok yakın dostumun anneannesi 90’ını geçtikten sonra birçok hastalıkla mücadele etmiş ve vefatından önce tam bir Anadolulu Müslüman kadın ifadesiyle “Çok kaldık be oğlum…” demiş..............
 İlahi Olanın İnsanileşmesi Süreci Ömer AĞAÇLI
Dostluk kelimesinin dini anlamı, Allah ile ilişkiler boyutunu ifade etmektedir. Kur’an’ da “Haydi Allah’a yaklaşın” ayetinde , insanın özü ile bağlı olduğu Allah’a yaklaşılması isteniyor ki, bu hal insanın Allah’a yaklaşması ..............
Modernist Milliyetçi Kuramlar Işığında Türk Milliyetçiliğine Bakış
Erdi AKSAKAL
20. yy öncesinde sistematik olarak ele alınmayan milliyetçilik, ancak 1920’li yıllarda akademik bir konu olarak ele alınmış ve daha nesnel bakış açılarıyla incelenmiştir. Bu noktada milliyetçilik tartışmasını ...........
Ahmet Yesevi’nin Din Anlayışı ve Bektaşilikteki Bazı Yansımaları
Hasan ONAT Ahmet Yesevi, bugün bile adından saygı ile söz edilen, Türklerin din anlayışına damgasını vurmuş önemli bir şahsiyettir. Onun varlığı, Türk dünyasının hemen her yerinde, Kazakistan’da, Kırgızistan’da, Türkmenistan’da ..........
Cumhuriyetin İlk Yıllarında Aydınlar; 
Kurucu İdeolojinin Seçkinleri
Evren ALTINKAŞ
Cumhuriyeti kuran kuşakların ve bu dönemin aydınlarının eğitim süreçlerinde ve buna bağlı olarak dünyaya bakışlarında en etkili olan düşünce, kuşkusuz pozitivizmdi. Çağdaş dünyayı nesnel olarak kavrayabilen, .........
 Türk Milliyetçiliğinin Siyasallaşması ve Batı/Batılılaşma Algısı
Nuray ALTINDAĞ
SYaklaşık 200 yıldır Batı etkisi, Türkiye’nin modernleşmesinde, iç ve dış politikasının şekillenmesinde en önemli faktörlerden birisi olagelmiştir. Osmanlı’nın son dönemlerin ...........
 Uygarlık Merkezli Ahlak ve Adalet Eğitimi Yaklaşımı
Süleyman DOĞAN
Uygarlık (medeniyet) nedir? Uygarlık ya da medeniyet; bir ülkenin veya toplumun, maddi ve manevi varlıklarının, düşünce, sanat, bilim, teknoloji gibi ürünlerinin hepsinin toplamını ifade etmektedir. Uygar kelimesi, ...........
Kutadgu Bilig’de Din ve Devlet İlişkisi: İki Dünyada da Mutlu Olmak
Nejat DOGAN
Geleceğe hazırlıklı olmak için Orta Asya, Türk ve İslam toplumlarında din-devlet ilişkisinin güçlü bir felsefe ve politik-teori temeli üzerine inşa edilmesi gerekmektedir. 20. yüzyılda bunun yapılamamış olmasının, İslam .........
Farabî’nin Felsefesinde Siyasetin Yeri
Erwin I. J. ROSENTHAL Çev. Bayram Ali ÇETİNKAYA Farâbî’nin siyasî düşüncesi. Eflatun, Aristo ve İslâmî fikirlerin bir sentezini temsil eder. Düşünce yapısını sağlam Farâbîci temeller üzerinde kuran İbn Rüşd, büyük selefinin teorilerine kesinlik, açıklık ve sistem getirir. Daha .........
Bilgi - İktidar Ekseninde Yönetim Bilimlerinin İdeolojiye Alet Edilmesi
Feyzullah EROĞLU
Her iktidar, varlığını sürdürecek ve gücünü yenileyecek bilgiyi de üretmektedir. Bilginin bir işlevi de, “öteki insanları” yönlendirmek ve yönetmektir. Her çağda egemenler, kendi konumlarını sürdürebilmek uğruna, ...........
Tanıtımlar
Bir Kitap
Bir Şair Ayşe YAZICI YAVUZ
Ayşe YAZICI YAVUZ ve şiirleri için tıklayınız......
Söyleşi
Uluslararası İlişkiler Üzerine Hasan Basri Yalçın İle Söyleşi
Teoriden uzaklaştıkça küçümseme ve hakaret durumu başlar. Teorinin evrensel mantığından çıktığınız her durumda diğerlerini küçümsemeye başlarsınız. Ama bakın konstrüktivizm ve idealizm her kültürün kendine ait ...........
Hikaye
Mertebe
Abdullah MOLLAOĞLU
İİki genç adam tokalaşmanın ardından pazar yolunda ilerlerken çeşmenin hizasına gelince patikaya saptılar. Pazara gitmek için bu yolu hiç kullanmadıkları halde Abidin sesini çıkarmadan Süleyman’ı takip etti. Yedi sekiz ..........
Gençlerden
Türkiye’de Feminist Hareketler
Melike METİNTAŞ
Türk tarihinde feminizm, ağırlıklı olarak, kadınların kendi geçimlerini sağlayabilmeleri için çeşitli iş kollarına atılmaları, çalışmaları, kendi yaşam çevreleri ile ilgili dernekler kurmaları, eğitim düzeylerini arttırma...........
Tarihin Babası: Halikarnaslı Herodotos
Nur Sena SATIL
Herodotos’un hayatı üzerine elimizde pek fazla kaynak bulunmamaktadır. İ.Ö (?) 484 (Kendi yazdığına göre ‘’Pers Savaşı’ndan hemen önce’’)[1] -İ.Ö 430 – 420 yılları arasında yaşadığı düşünülmektedir. Elimizde yalnızca ..........
Yaşamın Ucuna Yolculuk-Tezer ÖZLÜ
Merve ÖZGÜNER
Hepimiz, bulvarların ve evlerin öte yakasında yitirdiğimiz çocukluk beklentilerini arayan kimliksiz bir düşüncenin esiriyiz. Bu nadide yapıt, hayatın ince çizgisinde gezinip irdeleyici yanımızı açığa çıkarmaktadır. Tezer ..........
Kültür – San’at
Kişi Bile Söz Demini
Muharrem DAYANÇ
Batıda üretilen kavramlara/akımlara teslim olmamak Adonis’te fark edilen bir başka nitelik. Gerçeküstücülüğü “Tanrısız mistisizm”le açıklama çabası bunun bir örneği. Gerçekten öyle mi, emin değilim, ama...........
Devlet Ana ve Osmancık Romanlarında Tasvir Edilen Osman Bey’in Psikolojik Portresi Misli BAYDOĞAN
Osmancık’ta Osman Bey kendisine hayran, öfkesinde sınır tanımayan ve devlet işlerinde gözü olmayan toy bir ergen iken Şeyh Edebali’nin kendisine tuttuğu ayna ile içsel bir sorgulamaya giren baş roman kişisidir. Olaylar ... ..........
Oryantalizmin Karşıtını Kurmak (Düşmanı Düşmanın Silahıyla Vurmak)
Metin SAVAŞ
Oryantalizm (şarkiyatçılık), malum olduğu üzere, Doğulu toplumları çeşitli yönlerden inceleyen bilim dalıdır. Bu kavramın TDK Türkçe Sözlük’teki karşılığı Doğu Bilimi şeklindedir. Pragmatist ve benmerkezci Batı aklının ...........
Haçlılar Anadolu’da – 1
Hasan ERDEM
Batı Hristiyanlığının ruhani efendisi ve hâkimi Papa Urbanus 1095 yılı başında batı kilisesi temsilcilerine bir çağrıda bulundu ve Mart ayı içinde Piacenza’da toplanmalarını istedi. Papa’nın çağrısına uyarak Konsile ...........
Deste Deste Dertli Çilekeş Âşık Ferrahi
Halil ATILGAN
Evet, kimdir Ferrahi, kimdir? Âşık Ferrahi’nin babası Mustafa Ergat, Siirt’in Eruh Kazası’nın Kever Köyü'ndendir. 1914-1918 yılları arasında memleketinden göç ederek Adana'nın Ceyhan Kazası'nın Kurtkulağı köyüne yerleştiği .........
Millî Edebiyatın Öncüsü: Mehmet Emin Yurdakul
Ali Alper ÇETİN
1921 yılında, Türkiye bir ölüm-kalım savaşı içindedir. Milletin tek umudu Mustafa Kemal Atatürk’tür…
Anadolu’nun dişini tırnağına takıp Kurtuluş Savaşı’na “Ya istiklâl, ya ölüm!” parolasıyla katıldığı .........
Bir Dost Elmalılı Hamdi Yazır
Bir Yer Ordu Kapılı (Cıngırt) Kazankaya Şelaleleri
Tarihten Kûtü’l-Amare Zaferi

Yazılar atıf gösterilerek kaynak olarak kullanılabilir. Yazıların yasal sorumluluğu yazara aittir.