Şahitler

 

ISSN 2536-4774

 YIL : 4 SAYI : 32 HAZİRAN 2018
Güncel Yazılar Medeniyet Tasavvuru Kültür – San’at
Kutadgu Bilig’de Türk ve İran Siyaset Nazariye ve Gelenekleri
Halil İNALCIK
İslâm kütür çevresi ötesinde öz Türk kültürünün yazılı zengin kaynaklarını Uygur devri eserleri teşkil eder. Malümdur ki, Karahanlılar, İslam kültür çevresine girmiş olmakla beraber Uygur kültürünü kuvvetle temsil ...........

Doğu’ya ve Batı’ya Hükmetme Geleneği
Turgut GÜLER
Doğu’ya ve Batı’ya hükmetme geleneği, Japonlara nereden intikâl etmiştir, bilinmez ama bu âdetin bânîsi Türk milletidir. Doğu ile Batı bir araya gelince görünen yekûn; “Acun”, yâni Dünyâ’dır. ...........

Yunus Emre’yi Yeniden Okumak
Ahmet URFALI
Türkolog Anna Masala; ‘’Yunus Emre Türk ruhudur, sonsuz-tarihsiz Anadolu’dur.’’ diyerek bir gerçeği ifade etmiştir. Zaman zaman Yunus Emre’yi kendi düşüncelerine gerekçe yapmak isteyenler, onu yanlış yorumlayarak konuyu.........

Türklerde Hukukun Amacı
Fatih ERTUGAY
Türklerin siyasal tarihleri incelendiğinde, devletin bir zorunluluk olarak algılandığı; yazılı kaynaklarda ve gelenek içerisinde, devletten bahsedildiğinde çoğunlukla bir zorunluluğa/gerekliliğe vurgu yapıldığı .........

Yenikapı’dan Kudüs’e Tek Yürek
Esat ARSLAN
Sağduyunun ve ortak aklın önderliğini yapan BM, Kudüs’ün nihai statüsünün barış görüşmelerinin ileri aşamalarında ele alınması ve iki devletli çözüm temelinde kentin İsrail ve Filistin devletlerinin başkenti olması ...............

Sosyal Medyanın Kaypak Zemini
Metin SAVAŞ
Sosyal medyaya iştirak gönüllüdür. Kimse kimseyi Twitter veya Facebook’a katılması için zorlamıyor. Sosyal medyanın pek çok müspet yönü var elbette ama bu yazımızda biz sosyal medyaya menfi cepheden ...........
Aydınlanma ve Bilim: Bilimsel Zihnin Yeniden İnşası ve Dönüşümü
Ahmet Erhan ŞEKERCİ Bilim, düşünce tarihinde, felsefi faaliyetin en önemli ve etkili alanlarından biri olarak her zaman var olmuştur. Bilim uzun bir zaman varoluşunu felsefe ağacının altında, onun bir dalı olarak sürdürmüştür. Ancak .........
Fareler ve İnsanlar: Amerikan Toplumunun Kabul Edilemez Bir Yönü
Yahya Sezai TEZEL
Büyük Şehir alanı olarak 4 milyon nüfuslu Los Angeles’de 58.000 evsiz, yani sokakta yaşıyan insan var. Bunların % 40’ı Afrikalı Amerikalı yani Siyah. Hispanic/Latinollar ve Beyazlar % 25’ lik paylara sahip. Asyalı yok gibi........

Emir Afşin Amorion Fatihi
Hasan ERDEM
1066 yılında Sultan Alp Arslan Selçuklu devlet adamlarından Emir Gümüştekin’i Anadolu içlerine akına gönderdi. Gümüştekin, beraberinde Emir Afşin, Ahmetşah ve bazı Türkmen beyleri ile Murat ve Dicle ..........
 Fıkıh Özelinde Dînî Bilgi ve Günümüzde İslam Algısı
Ali BARDAKOĞLU
slam tabii ve fıtrî bir dindir. Allah bütün mevcudatı hikmeti ile yarattı, insanı yarattı. İnsanoğlunu yaratırken de ona kendi mesajını, kendi davetini kabul edecek bir kıvam, öz ve maya verdi. Ruhlar âleminin “Bezm-i Elest” ...........
 Sait Başer ve Türk Müslümanlığı
Erol GÖKA
“Türk Müslümanlığı” başlığıyla meseleye yaklaşan Sait Başer’in yazıları ve nihayet “Kök Tengri” (1991), “Yahya Kemal’de Türk Müslümanlığı” (2005) kitapları önceki benzerlerinden çok farklı bir bakışa.........

Gosberin Bağı
Sait EBİNÇ
Gosber kimdi? Neredeydi? Kozmik hafızanın uğultusu içinde üst üste istiflediği hadiselerin, hâtıraların, hâyalleriyle yüklü göçüp gitmiş bir eski zaman kervanının arkasında kalan öksüz bir kelâmdı Gosber. Şehrimiz.........
Milliyetçilik Teorisinin Gelişimi ve Türk Milliyetçiliği Erol TURAN
Günümüzde özellikle küreselleşme tartışmalarıyla birlikte sürekli gündemde olan en önemli konulardan birisi ulus-devletlerin varlık sorunudur. İkinci Dünya Savaşından sonra yeni ulus-devletlerin kurulması, 19. yüzyıldan beri ............

Peygamberimizi Sevmek ve Ona Uymak
Şahver ÇELİKOĞLU
Hakk’a vuslatın, muhabbetullâha erişmenin bir tek yolu vardır! Peygamberimiz (s.a.v) Efendimizi sevmek ve ona uymaktır. Başka yollar aramak, sözler sarfetmek, tamâmen bâtıldır, yanlıştır. Çok .................
Yetik Ozan’ı Rahmetle Anarken... (78 Günlüğü’nden) Cemal KURNAZ
Yetik Ozan adıyla orijinal hece şiirleri yazıyordu. Atmaca Uçurumu adında bir şiir kitabı vardı. Doktora tezi “Rize İli Ağızları” Kültür Bakanlığınca yayımlanmıştı (Ankara 1978). Bir de Kelile ve Dimne’den seçme küçücük bir .........
Sözde Soykırım Manifestosu ve Türk Gencine Düşenler
Ayşe SAMİHA
Türk insanı bilmelidir ki bugün sözde soykırım ilân edilen târihte Rusya, Fransa ve İngiltere doğu vilâyetlerinden bahsederken “Ermenistan” adını kullanıyordu. Bu yüzden Türk insanı bilmelidir ki “Tehcir”, sevk ve iskân .......

Yol Evlatları’nın Dört Aşamalı Yol Haritası
Ali Rıza ÖZDEMİR
Allah’ın Hz. Âdem[a]’i kendi suretinde yarattığına dair birçok aktarım olduğunu İslam irfanına aşina olanlar bilirler. Konu ile ilgili şiddetli ve yoğun tartışmaların yaşandığı dönemler olmuştur tarihte...........
Bir Bunalım döneminde Toplumsal Çözülme ve Değersizliğin Değerleşmesi
Abdulkadir İLGEN
Geçmişte, Türkiye’de nesillerin önemli bir bölümü, ekonomik geri kalmışlıktan ahlâkî yozlaşmaya kadar aklınıza gelebilecek ne kadar olumsuzluk varsa, hepsinin sorumluluğunu kendilerine değil, ülkeyi bu ............
Gençlerden
Zemheri Kuyusu Üzerine Bir Tahlil Denemesi
Semanur ULU
Bir modern anlatı sanatı olarak roman, Türk edebiyatına girdiğinden beri çok yol kat etti. Bu türde pek çok yetkin örnek verildi ve verilmeye devam ediyor. Çağdaş Türk edebiyatının güçlü romancılarından biri de...........
Modernizmden Postmodernizme Kimliğin Yapısal Dönüşümü
Sibel KARADUMAN Kimlik kavramı toplumun sosyal sisteminin en temel ve en önemli kökenini oluşturmaktadır. Kimlik, bireylerin gerek kültürel gerekse yaşadıkları çevrelerdeki sosyal konum ve statülerinin karşılığı olan çok boyutlu, inanç, tutum, ..........
Osmanlı Devleti’nden Türkiye Cumhuriyeti’ne Modernleşme Çabaları
Mehmet ATAY Türkçe konuşan Anadolu’ya, Türkiye adı yaklaşık olarak onbirinci yüzyılda Türkler tarafından ilk fethinden sonra Avrupalılarca verilmiştir. Fakat Türkler 1923’e kadar, ülkenin resmî adı olarak kullanmamıştır. Halk kendini .........
Siyasal İslamcılığın Alternatif Medeniyet Söylemi Moderniteden Azade midir
Ernur GENÇ
Modern dünyada fundamentalist-radikal İslami ideolojilerin ve siyasal İslamcılığın hâkim söylemlerinin karakteristiğine bakıldığında, İslam’ın yalnızca tekil “Müslüman özne”yle sınırlı bir din olmadığı; aksine ...........
Söyleşi

“Prof. Dr. İskender Öksüz ile Millet ve Milliyetçilik Üzerine Söyleşi” Milliyetçilikle ırkçılığı karıştıran en etkin kesim siyasî ümmetçiler. Onlara göre ırk = kavim = millet. Ama millet ve milliyetçilik halk arasında itibarlı kelimeler olduğu için iki noktadan birden vuruyorlar. Birisi, “İbrahim …...........
Dergimiz
Tanıtımlar
 Bir Kitap Kırmızı Yazılar Metin SAVAŞ

Bir Şair
Abdurrahim Karakoç
Abdurrahim Karakoç ve şiirleri için tıklayınız.....

Türklerin İslamlaşma Süreci
Mert KILIÇ
Türklerin İslamlaşma süreci ile ilgili olarak toplum içerisinde son yıllarda büyük bir bilgi kirliliği bulunmaktadır. Türklerin İslamlaşma süreci birbiriyle ilgisiz iki ayrı kol üzerinden değerlendirilmekte ve bu iki görüşün..........
Türkiye Erken Cumhuriyet Dönemi’nde İslamcılık
Eyüp Ersegün KAHRAMAN
İslam’ın 611 yılında tebliğ edilmesiyle 150 yıl gibi kısa bir zaman dilimi sonrası İslâm alemi altın çağına ulaşmış, bu çağ yaklaşık 700 yıl sürmüştür. VIII-XV. yüzyıllar arasında süren bu çağ esnasında Endülüs, Osmanlı, ............
Kitap Satış Mağazalarımız
Kırmızılar Yayıncılık
Web sitesi
Kırmızılar Yayıncılık n11.com Mağaza
Kırmızılar Yayıncılık
epttavm
Mağaza
Hikaye

Benim Adım Samed Servel ULFANOV
İşte o gece, neredeyse saat 12’yi geçmişti, evimizin tahtadan kapısı sert bir tekme darbesiyle açıldı. Vahşi seslerle içeri dalanlar, ellerinde Rus silâhları olan Ermeni askerleriydi. Ayakkabı çıkararak girdiğimiz evimizin ...........
Edebiyat Dünyamız
 Bir Dost
Erol Güngör
Tarihten 1877-1878 Osmanlı-Rus Savaşı (93 Harbi) ve Uluslararası Siyasete Etkisi
Oktay BERBER
 Bir Yer
Karaca Mağarası - Gümüşhane
Kırmızılar Web Sitesi http://www.kirmizilar.com