Şahitler

 

ISSN 2536-4774

 YIL : 5 SAYI : 41 MART 2019
Güncel Yazılar Medeniyet Tasavvuru Kültür – San’at
Taassubun Sınırlarını Yıkan Düşünür: İbn-i Sina
Mustafa ÖNDER
İbn-i Sina Türk-İslam kültürünün temel taşlarından birisidir. Multidisipliner çalışmaları ve özellikle tıp, felsefe alanındaki eserleri bütün dünyayı etkilemiş, hala bu etkiler devam etmektedir. Bu kadar tanınmış ve eser ...........
Bayrakları Bayrak Yapan Üstündeki Kandır
Necdet BAYRAKTAROĞLU Bayrak, bir milletin varlığının ve bağımsızlığının sembolüdür. Bir milletin şerefidir, namusudur ve onurudur. Bayrak olmadan o milletin bağımsızlığından bahsetmek mümkün değildir. Bayrağın gönderde.......

Korkut Ata ile Hasbihâl
Ayşe SAMİHA
Merak ettiğim ve haklarında ne bulsam okuduğum savaşçı dervişlerle ilgili bir film olur da ben gitmez miyim. Giderim ve gittim de. Hatta gitmekle kalmayıp bir de sizler için yazıverdim. Tarihi gerçeklerle ne kadar ........
19. Yüzyılda Osmanlı İktisadi Dünya Görüşünün Klasik Prensiplerindeki Değişmeler
Mehmet GENÇ
Osmanlı Devleti’nin, klasik dönemde, İktisadî hayata karşı, ilk bakışta çok şümullü ve ayrıntılara kadar uzanan bir müdahalecilikle tam bir ilgisizliğin karışımı olarak karşımıza çıkan paradoksal tavrını yakından incelediğimiz ...............

Büyük Vezir Öldürüldü
Hasan ERDEM
Osmanlı tarihinin en önemli simalarından biri olan Sokollu Mehmet Paşa 1505 yılında Sırbistan – Bosna sınırında küçük bir kasaba olan Visegrad’da dünyaya gelmiştir. Devşirilmeden önce adı Bayo Sokoloviç olan ...........
Türk Târîhinin Yazılma ve Öğretilmesinde Ana Mes’eleler
Turgut GÜLER Târîh, insan geçmişini inceleyen bir ilimdir. Tek başına insanın geçmişi de, elbette muhteremdir ve bâzı durumlarda bilinmesi, ihtiyâcın ötesinde, zarûrettir. Fakat târîh, insan topluluklarının geçmişinden, ........
Mümtaz Turhan’da Değişim Fikri: Batılılaşma ve Yerlilik Vedat BİLGİN
Mümtaz Turhan Batılılaşma, modernleşme, çağdaşlaşma ve ilericilik-gericilik gibi kavramsal kutuplaşmalarda ele alınan konuları farklı bir şekilde, bilimsel açıdan yorumlamıştır. Turhan Türkiye ’nin toplumsal ve.........

Uygur Türkleri Üzerindeki Çin Zulmü
Ayşe SAMİHA
Çin, Urumçi’de Uygur kimliğini yeniden yapılandırıyor. Eğitim-okul adını verdiği doktrinleştirme kamplarında, hapishânelerde, zindanlarda milyonlarca Uygur tutuluyor. Uygur Türkleri onlarca yıldan beri zulüm altında.....

Kopuzun Adadolu’daki Torunları
Halil ATILGAN
Toplumların hayatında türkü kültürünün önemli bir yeri vardır. Milletimiz ise, türkülerle bütünleşmiş, sevincini, kederini, kara gününü bile türkülerle dile getirmiştir. “Türkü anlamak için türkü dinlemek gerek” .........

Şehir ve Medeniyet İlişkisi
Aygün AKYOL Şehir ve medeniyet ilişkisi tarihte olduğu gibi günümüzde de büyük önem arz etmektedir. Sağlıklı bir şehirlileşmenin gerçekleştiği yerlerde medeni bir toplum oluşması imkânı da artmaktadır. Çünkü insanlar arası etkileşim...........
 Is Might Right?
Mehmet MAKSUDOĞLU
Amerika’nın, Afganistan’da, Irak’ta, Suriye’de niçin bulunduğunu, son maskaralık olarak da Venezuella’nın başına kimin geçeceğine karar vermek ukalalığını niçin irtikâp ettiğini kolayca anlarız: Batı kafası, zihniyeti budur : gücün yetiyorsa, al!........
Bir Tükenmez Hazine Olarak Atatürk - Umay Ana’nın Son Büyük Oğlu
Metin SAVAŞ
Kimi sanat yapıtları vardır ki tükenmez hazine gibidirler. Örnek olarak, Dostoyevski’nin ve Tanpınar’ın romanları böyledirler. Onların yapıtlarını her defasında farklı bir algılamayla okuruz, her keresinde farklı yorumlarız. ..........

Allah Sizi Seçti: Kulluğuna…
Orhan ARSLAN
“Allah yolunda, hakkını vererek çaba gösterin! Sizi O seçti. Din konusunda sizi hiç zora koşmadı. Atanız İbrahim’in dininde de böyleydi. O sizleri Müslüman olarak isimlendirdi. Peygamber size, siz de insanlık için iyi bir rol model halinde şahit olunuz. ...........
Macron’un Güney Kıbrıs Aşkının Kökleri
Esat ARSLAN
“Macron Fransa”sının Güney Kıbrıs’ta deniz üssü çalışmalarını hız vermiş olmasını sayfamıza taşımıştık. Kuşkusuz,“Macron Fransa”sı Güney Kıbrıs’a durup dururken meyletmemiş, adadaki Rum Yönetimi ile .......

Başarısız İnsanlar Fanatizme Kayar…
Kenan EROĞLU
Aile hayatında, iş hayatında veya katıldığı siyasi hareketin başarısızlığı sonucu kendilerini başarısız olarak kabul eden insanlar, gelecekleri hakkında ümitsiz olur ve gündelik hayatlarında da karamsardırlar......
M. Şemsettin Günaltay’a Göre Müslüman Dünyanın Aydın Krizi
Hüsnü AYDENİZ
Günümüz dünyasında eğitimden, sosyal hayata; hukuktan, uluslararası ilişkilere; ekonomiden, sanata farklı alanlarda yaşanmakta olan derin kriz, pek çok açıdan irdelenmesi gereken bir mahiyettedir. Neredeyse bütün .......

Bağnazlık Kavramı Üzerine
Vahdettin BAŞCI
Bağnazlık farklı alanlarda kullanılan bir kavramdır. Farklı dinlerde bağnaz kimseler olduğu gibi, farklı fikir ve ideolojilerde de bağnazlık vardır. Hangi tür bağnazlık olursa olsun, her türü ferdin insanca yaşamasını, ..........
Yesevi Tarikatının Devlet Yönetiminden Uzaklaştırılmasıyla Türk Devlet Yönetim Sisteminin Çöküşü
Zikiriya JANDARBEK Ahmet Yesevi’nin manevi mirası orta asırlarda yaşayan Türklerin dili ve kültürünün tekrar canlanmasına çok büyük katkı sağlamıştır. Bununla sınırlı kalmayıp devlet .........
Dergimiz
Ölümlü Bedende Ölümsüz Düşünce: İnsan Kimdir?
Ekrem DEMİRLİ
Felsefe insanın bilgi imkânları kadar kudretinin sınırlarını anlama çabası olarak yorumlanabilir: Neyi bilebiliriz ve neyi yapabiliriz sorusundan hareketle “Biz kimiz?” diye sormaktır felsefe çabasının özü. Din ise felsefeden .......
Haber - Yorum
Çin’in 21. Asır Distopyası Doğu Türkistan’daki Toplama Kampları
Mehmet Volkan KAŞIKÇI Toplama kampları herhangi bir suçtan hüküm giymemiş, davası görülmemiş, yalnızca kimliklerinden dolayı potansiyel olarak tehlikeli görülen toplumsal grupların önleyici tedbir olarak tecritlerine dayanıyor.......
Tefrika Roman
Ankara’lı Arabacı İsmail ve Mustafa Kemâl VII
Hilmi ÖZDEN
Yunan ilerleyişi ve iç isyanlar sebebiyle Ankara Hükümeti bunalmıştı. Millî Kurtuluş Savaşı dönemindeki isyanlar tarih itibariyle, Mustafa Kemâl’in Samsun’a çıkışından sonraki zamana rastlamakta ve ünlü Dürrizâde...........
Tartışma

Dünya Vatandaşlığı ve Millîlik!
Özcan YENİÇERİ Bugün Türkiye’de millet, milliyetçilik, millî devlet, millî kültür düşmanlığı yapanların Türkiye diye bir kaygısı yoktur. Onlar kendilerini önce insan sonra da dünya vatandaşı olarak görmektedir.......
Edebiyat Dünyamız

2019’da Türk Dünyası
Dinmuhammed AMETBEK Türk Dünyası; batısında Avrupa’yla, kuzeyinde Rusya’yla, doğusunda Çin’le ve güneyinde Afganistan, İran ve Arap Dünyası’yla sınırdaştır. Türk Dünyası’nı kendi içinde Türkistan, Kafkasya ve Anadolu ile Balkanlar ........
Kültürümüzün Yıldızları

Türk Dilinin Gerçek Savunucusu: Âşık Paşa
Ali Alper ÇETİN
Türk dilinin gelişmesi ve yayılmasında büyük hizmetleri bulunan, bu uğurda ölümsüz eserler yazan ilk Türkçeci şairlerimizden Âşık Paşa’nın kimliğini oluşturan başlıca öğe, onun Türk diline verdiği önem olmuştur............

Devlet ve Fıtrat
İskender ÖKSÜZ
Çin ve Memluklar’dan sonra Fukuyama’ya göre üçüncü anti-patrimonial çözüm Osmanlı’dır. Osmanlı’nın Kapıkulu ve Yeniçeri mekanizmalarıdır. Devşirmeler Çin’deki gibi kısırlaştırılmıyordu. Bunun yerine başka bir .......
Medeniyetimizi Kuranlar
 Ziya GÖKALP Ziya Gökalp, 23 Mart 1876 yılında Diyarbakır’da doğmuştur.[1] Kendisine, babasının isteği üzerine Mehmet Ziya ismi verilmiştir. Babası, Vilayet Evrak Memuru Mehmet Tevfik Efendi (1851-1890), annesi Zeliha Hanım ...
Kitap Satış Mağazalarımız
Kırmızılar Yayıncılık
epttavm
Mağaza
Kırmızılar Yayıncılık
Web sitesi
Kırmızılar Yayıncılık n11.com Mağaza
Kırmızılar Web Sitesi http://www.kirmizilar.com