Şâhitler

ISSN 2536-4774

 YIL : 4 SAYI : 27 OCAK 2018
Güncel Yazılar Medeniyet Tasavvuru Dergimiz
 Emanete Sahip Çıkma Erdemi Fuat YILMAZER
Uygurların, Sakaların, Hunların, Göktürklerin, Selçukluların, Osmanlıların dönemlerindeki başarılarına, yenilgilerine, zafiyetlerine tarih sayfalarında şahit oluyoruz.............
Gaspıralı’nın İzinde Türk Dünyasını Yeniden Düşünmek*
Abdülkadir İLGEN
“İnsanları tefrik eden üç şey vardır. Biri mesafe uzaklığı, biri din başkalığı ve biri dilsizliktir. Bundan yirmi sene evvel, ahvâI-i milliyemizi mülahaza ederek zayıf başımla ..........
İnsan Yetiştirme
Mehmet MAKSUDOĞLU
Eğitim, âilede, hattâ çocuğun doğmasından önce, anasının helâl olarak beslenmesiyle başlar, bebekliğinden itîbâren ona iyi alışkanlıklar kazandırılarak devâm eder. ...........
Farabi’de Tanrı-İnsan İlişkisi
Yaşar AYDINLI
Genel olarak İslam teologlarına göre Tanrı hem doğru düşünmenin hem de erdemli davranışın ölçütüdür ve bütün ilmi, edebi, dini ve sanatsal faaliyetlerle ...........
 Eski Türklerde Sanat Seyfi BAŞKAN On birinci yüzyılla birlikte kalıcı ve zengin boyutlarını Anadolu’da izleyebildiğimiz Türk sanatının bu yarımadada nasıl bir senteze ulaştığı ...........
 Türklerde Hakimiyet Bilinci
Feyzullah EROĞLU
Türklerin tarihi, birçok iniş ve çıkışlarla doludur. Tarihin en kadim milletlerinden biri olması, tarihin diğer eski toplumlarıyla bir şekilde rekabet ve mücadele..........
Kudüs’ü Koruyamayan 1,6 Milyar Müslüman’a Nurettin Topçu’nun (1909-1975) Bakışı
Orhan ARSLAN
Allah korkusu, dünya hadiselerinin benzeri olan bin türlü hadiselerin korkusuna bağlandı ve böylelikle ..........
Türk-İslam Aleminde Şerif (Kutsal-Mukaddes) Şehirler
Necdet BAYRAKTAROĞLU
Türk- İslam tarihinde, taşıdığı kutsal değerler nedeniyle Müslümanlar için mukaddes kabul edilen şehirler vardır. Mekke-i Şerif, Medine-i Şerif, Kudüs-i Şerif, ..........
Felsefe Öğretiminde Peygamberimizle Yolda/ş Olmak
Mevlüt UYANIK
Felsefe, varlık (Tanrı-evren) bilgi ve değer üzerine rasyonel/tutarlı ve eleştirel düşünceler üretir. Bu anlamda var olması için başka bir varlığa muhtaç ...........
Milliyetçilik ve Irkçılık Üzerine
Mustafa ÇAKIR
Hayatın gerçekleri ile bağdaşmayan ve retorik haline gelen ütopik söylemler, Avrupalı Türklerin yurt olarak seçtikleri coğrafyada yurttaş olmak için ...........
 Kudüs ve “Melhame-i Kübra”
Esat ARSLAN
Üç semavi dinin merkezi İslam dünyası için Selahaddin Eyyübi’nin deyimiyle “her şey olan Kudüs”’ün canımızdan can kopartılarak teslimi nasıl da İslam ...........
Söyleşi
“Milliyetler ve Halklar Meselesi” Üzerine Sayın Prof.Dr. Abdülkadir İlgen ile Söyleşi
Kavramlardan biri millet. Eskiden halk ya da ahalinin tamamı anlamında köy, kasaba ve şehir gibi kamuya ait yerlerde yaşayan herkes için kullanılırdı............
Hikaye
Bir Yabancı
Necdet EKİCİ
Sahile çıkan sokaklardan birisine girmiştim artık. Biraz dolaşmak için kendime zaman ayırmıştım. Hava neredeyse kararmıştı . Cuma günkü prova dersimi ..........
Gençlerden
İttihad ve Terakki’de Bir Eğitim Bilimci: Emrullah Efendi (1858-1914)
Fırat KÖSE
Maarif (Eğitim) alanında Osmanlı Devleti’nin son dönemlerinde (19.yy) yaşamış ve Maarif Nazırlığı (Eğitim Bakanlığı) yapmış olan Emrullah Efendi kendi . ...........
Malazgirt’ten Dumlupınar’a Vatan Mefkûresi
Fatih Mehmed ÖNAL
Ağustos ayı Türkler için kutlu bir aydır. Bu ayda pek çok savaş gerçekleşmiş ve büyük zaferler elde edilmiştir. Bu zaferlerin ikisi vardır ki biri “kuruluş” diğeri ise ..........
Avrupa İsminin Menşeî Coğrafî ve İklimsel Özellikleri
Nur Sena SATILl
Türklerin İslamlaşma süreci ile ilgili olarak toplum içerisinde son yıllarda büyük bir bilgi kirliliği bulunmaktadır. Türklerin İslamlaşma süreci birbiriyle ilgisiz iki ayrı kol ...........
 İslâm ve Kapitalizm İlişkisi; Türkiye’de İslâmcılığın Ekonomi-Politik Analizi
Kerem ÖZBEY
İlk Müslüman Türk devletlerinde düşünce denilince ne anlaşılması ve bu konuda nelerin bilinmesi gerektiğine dair bir kanaate ulaşılabilmesi için öncelikle “düşünce” ...........
Fârâbi Düşüncesinde Adalet; Dağıtıcı ve Düzeltici Adalet Kavramlarının Yansımaları
Ramazan TURAN
Fârâbî temel olarak adaleti, üç boyutuyla ele alır. İlk olarak adalet, İlk Mevcut’un bir niteliği ve âlemdeki denge ve düzenin ilkesidir. İkinci olarak ...........
Türk Kültüründe Ahmed-i Yesevî’nin Yeri ve Önemi
Ahmet Yaşar OCAK
İAhmed-i Yesevî’yi tanımak, İslâm’ın Orta Asya macerasını tanımak demek olduğu kadar, Türk Müslümanlığını da tanımak demektir. Türk Müslümanlığını tanımak..........
Kültür – San’at Ziya Gökalp ve Milliyetçilik Fikri
Ergin ULUSOY
Ziya Gökalp, 23 Mart 1876 Perşembe günü Diyarbakır’da doğmuştur. Annesi Zeliha Hanım, babası Tevfik Efendidir. (Şehsuvaroğlu, 2003, s. 20) Tevfik Efendi, .........
“Beş Tuzak” (Çinlilerin Hunları Yıkmak için Uyguladıkları Temel Stratejiler
Mehmet TEZCAN
Tarih boyunca gerek Orta Asya’da, gerekse Batı’da kurulmuş Türk veya genel olarak “göçebe” kavimlere karşı yerleşik kavim ve milletlerin uyguladıkları zayıflatma, ...........
Yoksulluğu Üreten Zîhnî Kodların Eğitim Yoluyla Çözülmesi
Mustafa GÜNDÜZ
Yoksulluk, insanlık tarihinin en eski olgularından biridir. Asırlar boyu devam edegelmiştir ve bugün katlanarak artmaktadır. Yoksulluk; yoksunluğu ve , ...........
Hasret Damlaları -Mensûreler-
Muharrem DAYANÇ
Kelimelerin izini takip ederek bir dile, bir dilden hareketle de bir millete ve onun iç dünyasına yolculuk yapmak mümkündür ve bu yolculuğun öznesi ...........
Feyzi Halıcı Ağabey
Mehmet Ali KALKAN
Feyzi Ağabey halk aşıklarının da hamisiydi. Aşıklık geleneği Erzurum’da, Kars’ta, Artvin’de, Sivas’ta, Adana’da yaşıyordu ama Konya’da Aşıklar Bayramı yapmak ve ... ..........
Zamanı Tanrı Yaşar
Metin SAVAŞ
Göktürk yazıtlarında karşımıza çıkan bu ifadelerde “tefekkür” dediğimiz son derece derinlikli bir düşünce tecrübesi bulunmaktadır. Bilindiği üzere Tanrı’nın ...........
Kudüs Fatihi Atsız
Hasan ERDEM
Suriye ve Filistin’in büyük bir bölümü ile dünyanın en eski şehirlerinden olan Kudüs’ü fetheden ve bu başarıları sebebiyle Melikülmuazzam diye anılan ...........
Şiir Anlayışım ve Çifte Vav’ın İzinde
A. Yılmaz SOYYER
Eskiden hikmet denilen, dinî, ahlakî ve ruhî şiirler söylenirdi. İlk bakışta alelade bir tutku zannedeceğiniz bir beyit, ikinci, üçüncü okuyuşla ...........
Tanıtımlar
Bir Kitap
Bir Şair Kamuran ÖZMEN Kamuran ÖZMEN ve şiirleri için tıklayınız......
Bir Dost Milay KÖKTÜRK
Tarihten Osmanlı Coğrafyasında Arap İsyanları’ndan Bugüne Mustafa Yahya METİNTAŞ
Bir Yer Konya İnce Minareli Medrese

Yazılar atıf gösterilerek kaynak olarak kullanılabilir. Yazıların yasal sorumluluğu yazara aittir.