Şahitler

 

ISSN 2536-4774

 YIL : 4 SAYI : 37 KASIM 2018
Güncel Yazılar Medeniyet Tasavvuru Kültür – San’at
Medeniyet Tasavvurunun Temeli: Ahlâk ve Değer
Levent BAYRAKTAR
Ne umuyoruz medeniyet tasavvurundan? Niçin böyle bir şeye ihtiyaç duyuyoruz? Medeniyet tasavvuru deyince ilk akla gelen kavramlardan birisi inşa kavramı. Mimariden ödünç alacağımız bir kavram inşa. İlk akla gelen ...........
Sivas Anadolu Kadınları Müdafa-i Vatan Cemiyeti ve Nizamnamesi Necdet BAYRAKTAROĞLU
Osmanlı devleti I. Dünya Savaşında, ortakları yenilerek savaşı kaybetmesi üzerine 30 Ekim 1918 de Mondros Mütarekesi imzalanması sonrası silahlarını bırakıp savaştan çekilmek zorunda kaldı. İtilaf Devletleri .......
“Koza” Şiirlerine Göre Harid Fedai’nin Şiir Dili-1
Saadettin YILDIZ
Şiir, her şeyden önce “dil” sanatıdır. İnsanların hafızalarında roman-hikâye cümleleri yerine mısraların, beyitlerin daha çok yer etmiş olması, taşıdığı mesajın etkisine olduğu kadar, dilinin damıtılmışlığına ..........

Küresel Kapitalizm ve Harcama Kültürü
Feyzullah EROĞLU
Harcama kültürü ise maddi ve somut anlamda bir ihtiyacın algılanması, algılanan ihtiyacın karşılanmasında kullanılmak amacıyla insanlar tarafından imal edilmiş olan her türlü mal ve hizmetin satın alınması ...............

Dilimizin Keyfi Kaçtı
Turgut GÜLER
“Keyif” kelimesi, bilhassa magazin dünyâsının kahramanlarına maymuncuk vazîfesi görüyor. Nice güzel kelimemiz, bu “entel” lisânında “keyif”e kurbân ediliyor. Neredeyse, insan vücûdundan ve beyninden ......
Yetik Ozan’ı Rahmetle Anarken... (78 Günlüğü’nden)
Cemal KURNAZ
Aşağıeğlence, 14 Aralık 1978.
Sabah kalktığımızda her tarafı karla kaplanmış bulduk. Mevsimin ilk karı. Akşama doğru her tarafı berbat bir çamurlu su içinde bırakarak çekti gitti. ...........

Osmanlı Modernleşmesi Süleyman Hayri BOLAY
“Modern” terimi de yeni kazanılmış ve formule edilmiş bilgilerin durumunu ifade etmek için ortaya atılmıştır. Ama güncel olandan, yerleşmiş ve gelenekselleşmiş olandan ayrı olan anlamına da gelir. Bunun gibi gerçek .........
Barışçıl Bir Dünya İçin İlahi Dinler ve Çoğulcu Evrensellik Tasarımları
Mevlüt UYANIK
Türkiye, demokratik laik ve sosyal bir hukuk devleti olarak Avrupa Birliğine girmek için hukuki süreçleri tamamlamaya çalışmaktadır. Bunu evrensel insani değerler ve hukuk standartlarının yükseltilmesi ve.........

İznik Düştü – 1
Hasan ERDEM
Büyük İskender’in ölümünden sonra onun kurduğu ve büyüttüğü imparatorluğu egemenlikleri altına almak isteyen General Antigonius ile General Lysimakhos taht kavgasına tutuşurlar. M.Ö. 301’de aralarında ...........
İslam Dünyasında Bilim ve Felsefe: Yükseliş ve Duraklama Hasan AYDIN
Geçmiş toplumlarda da önemli bir fenomen olan eşitsizlik, belki de günümüz toplumlarında çok daha ciddi ve hayati bir sorun olarak karşımıza çıkmaktadır/ Bugün yerel ve küresel ölçekte toplumsal ...........
 Öğretim-Eğitim Deyince …
Mehmet MAKSUDOĞLU
Kendi insanımızı yetiştirmek konusunda, kültürün ne kadar büyük bir etken olduğu tartışılamaz bir gerçek olduğuna göre, kültürün temel iki ögesini, Türk Dili ve Edebiyâtı ile tarih konusunu işleyecek olan öğretmenlere...
Türk Minyatür Sanatı Üzerine Kısa Bir Hatırlatma
Suzan ÇATALOLUK
Şahname, kadimi zamanlardan başlayıp Sasani İmparatorluğu sonuna kadar hüküm süren eski İran krallarını neredeyse bir masal dili anlatır. Bu eser diğer vasıflarıyla birlikte destan özelliği .........
Mâturîdî Akılcılığı ve Günümüz Sorunlarını Çözmeye Katkısı
Sönmez KUTLU
İslam Düşünce tarihinde, İslam’ı anlama, açıklama ve yaşamaya yönelik birbirinden farklı yorum gelenekleri ortaya çıkmıştır. Akla önem veren ve farklılıkların bir arada yaşamasına imkân tanıyan bir düşünme biçimine sahip.......

Yemen (Büyük Türk Mezarlığı) Ahmet URFALI
Yemen, Türk hafızasında bir ölüm ülkesidir.Oraya gidenler bir daha geri dönemez. Davullu zurnalı şölenlerle Yemen’e yollanan yiğitler; kuş uçmaz, kervan geçmez dağ başlarında, cehennem sıcağı çöllerde ölümün acı ...........
Çengel Gecelerinde Bodrum Hâkimi ve Yaşanan Güzellikler (III)
Halil ATILGAN
“Çengel Gecelerinde Bodrum Hâkimi” adlı makalem Folklor Edebiyat dergisinde yayımlandıktan takriben bir hafta sonra ( Folklor Edebiyat C. 5, s. 18 Ankara -1999) Milliyet gazetesi yazarı Hasan Pulur, .........

Aşksızlara Verme Öğüt
Sait BAŞER
Muhatabının bileğini bükmek derdindeki dinleyiciye bir şey anlatmak imkansız. Öğrenme iştiyakı taşımayan muhatab hocanın kâbusu. Söz daima kasdedilen mânâdan daha azını taşıyabilir. ...........

Selâbet-i İktisadiye
Esat ARSLAN
İlk bakışta makale konusu olan bu başlıktaki betimleme sizler de nasıl bir çağrışım yaptı? İnanın bilemiyorum ama günümüzde buna o kadar çok ihtiyacımız var ki… Daha çok “Selâbet-i Diniye” olarak kullanılan bu ..........
Japonlar ve Japon Eğitim Sistemine Bakış 日本と教育
Ayşe SAMİHA Dünyada benzeri olmayan Japon Eğitim sistemi, Japon toplumunun temelini oluşturur. İngiliz ve Amerikan eğitim sistemlerinden etkilenmemiş olup diğer Asya sistemlerinden de farklıdır. Özünde ve felsefesinde .......
Medeniyetimizi Kuranlar
 Büyük Türk Denizcisi - Haritaların Efendisi: Pirî Reis
Ali Alper ÇETİN
Devletin genç Padişahı Fatih Sultan Mehmed, İstanbul fethini tamamladıktan sonra yüzünü Akdeniz’e çevirmiş, ilk olarak güçlü bir donanma kurmuştu. Bu donanmanın ...........

Sokrates ve Eğitim Felsefesi
Zeynep KANTARCI
İnsanı insan yapan en önemli özellik bilmeyi istemesidir. Bu yüzden insanın yaşarken karşılaştığı ve merak ettiği sorular insanı felsefeyle tanıştırmıştır. Geniş bir yelpazeye sahip olan felsefe hayatın her alanına ilişkin soruları ..........
Din-Bilim İlişkisinde Modeller ve Ortak Kavramlar
Şaban Ali DÜZGÜN
Dini ve felsefi birikimi temel ortak kavramlar altında birleştirerek aktarma geleneği içinde en fazla işlev yüklenen kavram şüphesiz ‘akıl’ idi. Dinlerin iç dinamiği durumundaki vahiy ve felsefi gelenekle ortak .........
İmam Maturidi’nin Düşüncesinde İnsan Hürriyeti Sorunu
Abdülhamit SİNANOĞLU
Mâtüridî’ye göre insanların bir takım ilâhî emir ve yasaklara muhatap olarak mükellef kılınmasının nedeni, Allah’ın onları özgür varlıklar olarak yaratmasından dolayıdır. Ona göre insan, akıl ve din açısından ...........
Tefrika Roman
Ankara’lı Arabacı İsmail ve Mustafa Kemâl III
Hilmi ÖZDEN
Batı Cephesinden yeni dönmüştü. İşler iyiye gitmiyor canı sıkkındı. Akşamları dostları ile eski Ziraat Mektebinin binasında toplanıyorlar bazen sabahlara kadar konuşuyorlardı. Meclis tartışmaları da onu ...........
Dergimiz
Edebiyat Dünyamız
Kültürümüzün Yıldızları Söyleşi
Sayın Fatma Barbarosoğlu ile Seküler Ritüeller ve Dinî Merasimler Üzerine Söyleşi
Röportaj: Nazife ŞİŞMAN
Geleneksel merasimlerin paylaşmaya yönelik esprisine modern toplumda yer yok. Çünkü hayat paylaşma esasına değil de “Benimki benim, seninki de benim”e dönüşen, karşısındakinin sahip olduğu ......
 İbni SİNA
Ferim ÇIKGEL
Ünlü Türk filozofu İbni Sina (Ebu ali el-Hüseyin bin Abdullah İbn-i Sina) Farabi’nin ölümünden otuz yıl sonra, Ağustos 980 tarihinde bugünkü Özbekistan sınırları içerisindeki Buhara şehrinin Afşane köyünde ...........
Gençlerden
Kitap Satış Mağazalarımız
Kırmızılar Yayıncılık
epttavm
Mağaza
Kırmızılar Yayıncılık
Web sitesi
Kırmızılar Yayıncılık n11.com Mağaza

Kırım’ın Hafızası: Cengiz Dağcı
Metehan KAYGI
“Millet o ata yurdu seviyordu. Herşeyden, kendinden bile çok seviyordu. Bundan dolayı sessizdi, her zulme, her şeye razıydı, yalnız atalar, dedeler toprağında yaşasın. Bu son on yıl içinde, tarihlerin ........

Su Kanunu - Bir Hızır Öğretisi Tuğba ÖZCAN
Konya Şems-i Tebrizi Türbesi önü ve “Suya bak!” Hayatımın değiştigi yer ve söz diyor. O günden itibaren o kişinin dediği gibi hep suya baktıgını anlatıyor ve diyor ki; ALLAH suyu boşuna yaratmadı diyerek ........
Kırmızılar Web Sitesi http://www.kirmizilar.com