Şahitler

 

ISSN 2536-4774

 YIL : 4 SAYI : 31 MAYIS 2018
Güncel Yazılar Medeniyet Tasavvuru Kültür – San’at

Hakikat ve Felsefe
Metin AKGÜN
Felsefe, Aritoteles’in dediği gibi “hayret” ile başlayan ve sürekli yolda olmayı gerektiren bir yolculuktur. Ya da Sokrates gibi yaşamı ve toplumsal kabulleri, diyalog yoluyla sorgulama çabasıdır. At sineği gibi çevresindekileri ...........

Hayaller de Hâtıralara Dâhildir
Muharrem DAYANÇ
Yazmak, duygulara ses vermek olduğuna göre yazmamayı/gizlemeyi tercih etmek sessiz bir çığlık değil midir? Yaşanmamışlıkları içte büyütmek, derinleştirmek demek değil midir biraz da. Öyledir. Bu yüzden .........
Genel Bilim Metodu Yaklaşımıyla Bir Kültür ve Medeniyet Teorisi
Yılmaz ÖZAKPINAR
Kültür ve medeniyet oluşturma, canlı türleri arasında insana özgü bir olgudur. Bu olgu, başka hiçbir canlı türünde bulunmayan sembol yaratma ve sembollerle zihin işlemi yapma kapasitesinin ürünüdür. İnsan, ...........
Osmanlı Eğitim Sisteminde Enderun Mektebi
Ülker AKKUTAY
Enderûn Mektebi Osmanlı Devletl’nln kudretini muhafaza etmek için nitelikli insan yetiştirmek amacıyla kurulmuş bir eğitim müessesesidir. Odalar halinde ve çeşitli kademelerde eğitim ve öğretim verilen, .........
Tarihsiz Okumaların Talihsizliği: Hilafet, İlahiyat-Medrese
Mevlüt UYANIK
İngiltere ve Fransa’ya göre sömürgeciliğe geç başlayan Almanya’nın Osmanlı’ya yakın durması kendi açısından rasyonel. İtalya da sömürgeci devletlerin başında ve Osmanlı ile birlikte savaşa giriyor................
Edebiyat Eserinde Aktüel Zaman ve Tarihsel Zaman
Metin SAVAŞ
Edebiyat eserindeki sosyolojik zeminin iki ayrı zamansal zemin boyutu vardır: Mevcut realiteyi içeren aktüel zemin ve kadim zamanlara inen tarihsel zemin. “Sanat eseri zamanî bir varlıktır.” ...........
18. Yüzyıl Sonrası Türk Modernleşmesinin Sınıfsal Temelleri
Mehmet Devrim TOPSES
İnsan birliktelikleri ve toplumlar öncelikle ekonomik bir gerçeklik temelinde oluşur ve gelişirler. Sosyo-ekonomik gerçekliğin toplumsal yaşamın açıklanmasında belirleyici önem taşımasının nedeni, insanın biyolojik .........

Oğuz Uykusu ve Kutadgu Bilig!..
Sait BAŞER
Bu kadar geniş bir coğrafyada, aleyhlerindeki bir dünya ittifakına rağmen, ayak izleri silinemeyen bir fâtih medeniyetin evlatları, kültürel genetiğinin sezgisiyle başı önünde düşünüyor, düşünüyor!!! ...

Tuna Nehri Akmam Diyor
Hasan ERDEM
Kırım harbinde ezilen Rusya boğazları ele geçirme hayalini gerçekleştiremediği gibi Balkanlar’daki itibarını da kaybetmişti. Buna rağmen Balkanları hükmü altına alıp Slav birliğini gerçekleştirmekten...........
 Genç İnsanın Anlam Arayışı ve Din
Mualla SELÇUK
Anlam arayışını, aslında çok yalın bir biçimde biz kendimize sormasak da farkında olmasak da zaman zaman bir varoluş düzeyi olarak yaşıyoruz hepimiz: Ben kimim, nereden geldim, nereye gidiyorum? Acaba hayatın anlamı ...........
 Yaşasın Kefenimin Kefili Karaborsa
Hasan Fevzi BATIREL
Bu mısra Necip Fazıl’ın düzeni eleştiren “Destan” şiirinden. Batı dünyasında insanın öldükten sonra başına gelenleri okuduğunuzda, kapitalist dünyanın bu özelliklerine büyük bir tepki duyuyorsunuz.........

Cengiz Aytmatov Aşkı
İrfan ÜNSAL
Sovyetlerin neden dağıldığını, bağımsızlığın kendi toplumları için ne kadar önemli ve güzel bir şey olduğunu, neler yapmak, nasıl kalkınmak ve ilerlemek gerektiğini, Sovyet döneminde yetmiş yıldır ne acılar çekildiğini .........
XXI. Yüzyıl Türkiye’sinde Gelenekle Modernité Arasında Din Algıları ve Dindarlık Formları: Sosyolojik Bir Bakış
Ali KÖSE
Dinin modern toplumdaki ontolojik yeri sosyal bilimlerde hep tartışma konusu olmuştur. Sosyolojinin kuruluş evresinden XX. yüzyılın sonlarına kadar ............

Mevlevî Romanı Hakkında -Yan Fakat Tütme-
Ahmet URFALI
Roman; Bağdat Demiryolunun kuruluş ve kullanılışının Âlî Bey’in tahlil ve tenkitleriyle başlar, bir İstanbul şubatında Haydarpaşa Garından Anadolu’ya yapılan yolculuk tasvirleriyle devam eder. Bu yolculuk, .................
Fatih Sultan Mehmed’in Hocası: Akşemseddin Ali Alper ÇETİN
Fatih Sultan Mehmed, 53 gün süren geceli gündüzlü kuşatmadan sonra, 29 Mayıs 1453 Salı günün sabahı, Topkapı- Edirnekapı arasındaki surlardan açılan gedikten İstanbul’a girerken yanıbaşında çok sevdiği, saydığı.........

İslamcılık Üzerine Notlar (1)
Nuri CİVELEK
İslamcılık, 19. yüzyılın ikinci yarısına tarihlenen bir akımdır. İslamcılık, Abdülhamit’ten önce Namık Kemal ve Ali Suavi neslinde görülmüşse de, esas itibariyle 2. Meşrutiyet döneminde ideolojik kalıba dökülmüştür. ...........

Vatan Yoksa Düşünce Yoktur Düşünce Yoksa Vatan Yoktur
Fatih KOCAOĞLU
İnsanın muhayyile varlığı, metafizik varlığının meydana getirdiği insan varlığı ile dünya varlığı arasındaki yarılmayı, insan varlığının lehine olmak üzere genişletir. ..........
E.C. Zürcher, F. Braudel, E. Renan, Lebon ve Şerif Mardin’de İmparatorluktan Cumhuriyete Kemalizm Süreci
Kutlu Kağan DALKILIÇ
Osmanlı İmparatorluğu’nun son asrı dikkate alındığında ciddi bir batılılaşma süreci ve akabinde reform çabaları görülecektir. Tanzimat’la idari ve bürokratik ............
Gençlerden

İstanbul’un Göbeğinde Bir Kin Kapısı
Sıdıka Zeynep YİĞİT
Ne zaman Ermeni meselesi gündeme gelse, milletçe sızlanmayı pay biliriz. Araştırmalarımız, okuduklarımız, öğrendiklerimiz hemen hemen Ermeni tezleri içeren yayınlardır. Sadece Ermeni meselesinde değil; ...........
Entelektüelin Kimliği ve Bir Entelektüel Olarak Tanpınar
Hilmi UÇAN Entelektüel etkinlik, düşünürken şaşırmanın, hayrette kalmanın, düşünce sonucunda elde edilen tatları -acı ya da tatlı- toplumla paylaşmanın adıdır. Entelektüel, bir taraftan olay, nesne ve olguların ..........
Osmanlı İktisadi Dünya Görüşünün Ana İlkeleri Çerçevesinde Klasik Dönem Osmanlı İktisat Politikasına Bakış
Harun ŞAHİN Osmanlı Devleti klâsik İktisadî sistemini İslâm-Türk Medeniyetinden devralmıştır. İslam Hukuku, Osmanlı iktisat sisteminin temelini oluşturmuştur. Para,.........

Eleştirel Aklın Sözcüsü: Zygmunt BAUMAN
M. Zeki DUMAN
Avrupa tarihi; her ne kadar endüstri devrimi ve kapitalizmin yarattığı ekonomik ve siyasi gelişmeler ile1789 burjuva devriminin ortaya çıkardığı demokrasi, insan hakları, eşitlik, özgürlük ve adalet gibi ...........
Söyleşi

Prof.Dr. Rahmi Karakuş ile Felsefe ve Türk Felsefesi Üzerine Söyleşi
Bazan bir kelime, bazan bir mısra insanı arkasından sürükler. “Kuş” dersiniz, kanat gelir, gökyüzü gelir, uçmak, özgürlük, hasret.. sıralanır ardından. Dünyamız dil, ağız tadımız, çiçek bahçemiz, can suyumuz…...........
Dergimiz
Tanıtımlar
 Bir Kitap Kültür Değişmesi ve Milliyetçilik
Erol Güngör

Bir Şair
Arif Nihat ASYA Arif Nihat ASYA ve şiirleri için tıklayınız.....
Tarikatten Devlete Giden Süreç İçerisinde Safeviler
Ayhan KAYA
Safevi Devletinin kuruluşu İslam ve Türk tarihi açısından önemli bir hadisedir . bu hadisenin en önemli neticesi İslam Dünyasında yeni bir merkezin meydana gelmiş olmasıdır. Başlıca vasfı Şiilik olan ve ..........

1827’de Yakılan Ateş
Eyüp Ersegün KAHRAMAN
14 Mart 1827 Türk topraklarında modern ilk tıp fakültesinin yani Mekteb-î Tıbbiye-î Şahane’nin –şimdiki İstanbul Tıp Fakültesi- kuruluşunun tarihidir. Hatta 14 Mart 1919’da fakültenin kuruluşunun dönümüne ....................
Kitap Satış Mağazalarımız
Kırmızılar Yayıncılık
Web sitesi
Kırmızılar Yayıncılık n11.com Mağaza
Kırmızılar Yayıncılık
epttavm
Mağaza
Hikaye

Yaz Sonu Kadınları ve Sevda Suzan ÇATALOLUK
Şehrin dış mahallelerinden birinde, yaprakları sararmış, her tarafı çizilmiş, kendisi yorgun, gölgesi yorgun ağaçların, birkaç yıldır ekilmemiş, artık iyice çoraklaşmış, mutsuz bahçenin, bozulmuş, çatlamış, kararmış ...........
Edebiyat Dünyamız
 Bir Dost
Mehmet Ali KALKAN

Tarihten Fatih Sultan Mehmet’in Yargılanması
 Bir Yer
Muğla Uyku Vadisi
Kırmızılar Web Sitesi http://www.kirmizilar.com