Şahitler

 

ISSN 2536-4774

 YIL : 4 SAYI : 39 OCAK 2019
Güncel Yazılar Medeniyet Tasavvuru Kültür – San’at

İlk Müslüman Türklerde Düşünce ve Bilim
Alparslan AÇIKGENÇ
Din değiştirme bir kimsenin hayata bakış açısını ve âlem anlayışını tamamen değiştiren bir olgudur. İnsanın hayata bakış açısını, âlem anlayışını, bizzat kendi algılayışını içeren ve ne düşünürse düşünsün bunları içinde ...........
Kırmızı-Beyaz: Japon Millî Rûhunun Nesiller Arasında Aktarılması: Undoukaı 運動会: Spor Günü
Ayşe SAMİHA Asırlardır süregelen âdetleri, gelenek ve görenekleri ile Japonlar yekpâre bir millettir ve kültürel birliklerine apayrı bir özen gösterirler. Japon millî birlik ve .......

İnebahtı Ateş Denizi
Hasan ERDEM
Venediklilere ait Kıbrıs adası Osmanlı Türkleri tarafından fethedilmiş, Akdeniz bir Türk Gölü haline gelmişti. Kıbrıs’ın intikamını almak isteyen Papa 5. Pius cihat ruhunda bir “Kutsal Birlik” kurmak için kolları sıvayıp çalışmaya ...........
Ziya Gökalp’te Kültür ve Uygarlık Anlayışı
Mahmut ARSLAN
Kültür ve uygarlık kavramları, Gökalp sosyolojisinin ana eksenini temsil etmektedir. Bizde “kültür“ kavramına ilk defa bir karşılık arayan ve buna “hars” diyen düşünür Gökalp olmuştur. Bir ulusa özgü olan dil, din, ...............
Millî Birliğimizin Üç Kaynağı: İmâm-ı A’zam – İmâm Mâturîdî – Hoca Ahmed Yesevî
Ahmet KARTAL
Ekonomimizin hızla gelişmesi ve bu çerçevede üretim ve ihracatın artması, kadim sorunlarımızdan birisi olan istihdam sorununun da çözülmesine imkân verecek; .....

Medyada Arabeskleşen Türküler
Halil ATILGAN
Türkü kültürü toplumların hayatında önemli bir unsurdur. Halk dediğimiz usta da türkü kültürümüzün kaynağıdır. İşte o büyük usta ürettiği (yaktığı) türküyü kendi içinde özümler. Belirli evrelerden .........

Türk Harf İnkılâbı
Neriman TONGUL Türkler, İslam dinini kabul ettikten sonra, Arap alfabesi Türkler arasında yayılmış ve Türkçe’ye uygulanmıştır. Arap alfabesinin Türkçe’ye uygulanması sırasında, yazım kuralları sürekli değişmiş, ancak Türkçe için kullanışlı .........
İnsanın Varoluş Amacı ve Salih Amel Konusu Üzerine
Ömer AĞAÇLI
Tarihsel bir olgu/olay ve metne ulaşma ve onun yazıldığı İnsanın varoluş amacı ve bu amaca uygun hayatın, varoluşun anlamı, varoluşu var kılan Allah’ın düzeninde, bu düzeni açıklayan din alanında aramak zorunludur. ........

Huu Delülar Hu...
İsmail GÜLEÇ
Merak ettiğim ve haklarında ne bulsam okuduğum savaşçı dervişlerle ilgili bir film olur da ben gitmez miyim. Giderim ve gittim de. Hatta gitmekle kalmayıp bir de sizler için yazıverdim. Tarihi gerçeklerle ne kadar ........
Toplumsal Düzen Açısından Hukuk ve Devlet
İzzet SARGIN Toplumsal bir varlık olan insan, bir toplum içerisinde yaşamak zorundadır. Onun toplum içerisinde yaşaması bir düzeni gerektirir. Toplumsal düzen ise hukukla sağlanır. Bu açıdan hukuk bazı toplumsal özelliklere ...........
 Öyle Savrulmuşuz ki…
Mehmet MAKSUDOĞLU
Kültür Emperyalizmi, iki yüz yıldır okumuşlarımızın tepesine öyle bir vuragelmiş ki, Türk Dili konusunda en bilgili, en bilinçli, en gayretli, en fedâkâr, en tâkipçi, en önde giden insanlarımızın bile kendilerine gelip, yanlış ........

Kaybolan Anahtar
Tuğba ÖZCAN
Kitap, madde olarak elinizde olabilir. Sanki sayfalara dokunarak okuyan siz değilsiniz. Ömrünü, Türk-İslam kültürünün yeniden dirilmesine adayan, bilhassa genç nesilleri bilinçlendirmek isteyen,..........

Önceliğiniz Ne? Önceliğini Şaşırma!
Orhan ARSLAN
Esmai Hüsna’nın tecelli ettiği insan, önceliklerini doğru tesbit eder. Zira insan, hayatının en büyük yanlışlarını, öncelik sırasını şaşırdığında yapar. Çünkü insan gücü ve kuvveti sınırlı bir varlıktır. Her şeyi ...........
Doğu Türkistanlıların Morale İhtiyacı Var
Dilek YILMAZ
“Duygusallık” suçlaması, anlama konusunda “soğukkanlı” olamayanlara atfedilen bir sıfat. “Suçlama”, dikkatli okuyucudan kaçmaz ki; bir aksama, yanlış yada hatâ durumunda söz konusudur. O perspektife göre, “anlama” . ...........

Ayağ Seyri ve Tabiatyediler
Turgut GÜLER Dîvân şiirinde “ayağ (ayak) seyrine gitmek” diye bir şifre var. İlk bakışta biraz müstehcen gelen bu söz; hem yasak, hem de harâm olan bir fiilin, usturuplu biçimde deşifre edilmesidir. Başta şarap olmak üzere, alkollü içki ..........

Yolsuzluğun Politik İktisadı
Coşkun Can AKTAN
Yolsuzluk, günümüzde, zengin ya da yoksul bütün ülkeleri etkileyen en önemli sorunlardan biridir. Yolsuzluk, tek bir kişinin ya da birden fazla kişinin eyleminden oluşabileceği gibi çok sayıda tarafı (birey, firma veya resmi kurum) ve.......
Max Weber ve Sabrı F. Ülgener’de Zihniyet - Din İlişkisi
Şahin DOĞAN
Weber’e göre, dünyaya rasyonel bir bakış açısının doğuşunda ve rasyonel bir hayat tarzının gelişmesinde, dünyadan el etek çekerek inzivaya çekilmek yerine, dünyevî gayeler gütmeksizin, çalışmanın ve israftan ..........
İslam Dünyasına Evrensel Reçete: Musa Carullah Yusuf TOSUN
Dünyanın birçok yerine davet edilip fikir ve düşüncelerinden istifade edilen Musa Carullah, uzun bir uğraşı ve tecrübeden sonra Komünist rejimden Müslümanlar lehine, hiçbir taviz koparamayacağını .........
Dergimiz

Öğrencilerim
Cemal KURNAZ Hacettepe’de çalıştığım yıllar… 1980-1985 arası olmalı. Çok başarılı, dikkat çekici bir öğrencim var. Sınavlarda yüksek not alıyor. Fakat çok devamsız. Bir görünüyor, sonra uzun süre görünmüyor. Dikkat çekecek kadar uzun .......
Medeniyetimizi Kuranlar
 Itrî
Fatma Âdile BAŞER
Itrî, kültürümüz için bir bestekâr olmanın çok ötesinde, kadim ses dünyamızın ihtiyacı olan biçim ve muhtevayı sanat gücüyle kazandırmış, ona ufuk olmuş bir kurucunun, bir fâtihin adıdır. ...........
Tefrika Roman
Ankara’lı Arabacı İsmail ve Mustafa Kemâl V
Hilmi ÖZDEN
Mustafa Kemal puslu bir Ankara günü gözlerini hafif kısmış alabildiğine uzaklara bakıyordu. Alçak tepelerin kuzeyden çevrelediği şehir paşaya güven veriyordu. Toprak evler, dar sokaklar, kiremit çatılı camiler ve ...........
Kültürümüzün Yıldızları

Tanınmış Gezgin ve Gözlemci: Evliya Çelebi
Ali Alper ÇETİN
Bir insan ki, zamanımızdan üçyüzeksen yıl önce ulaştırma imkânlarının sınırlı ve az olduğu çağda, Anadolu’yla birlikte tüm Ortadoğu’yu, Kırım’ı ve Kafkas memleketlerini, Hazar kıyılarına kadar ...........
Edebiyat Dünyamız
Haber - Yorum

Doğu Türkistan Kimin Yurdu, Orada Neler Oluyor?
Sadi SOMUNCUOĞLU
Türkistan, Türklerin yaşadığı coğrafyanın adı. Bu coğrafyada kurdukları devletlerin sınırları ise Büyük Okyanus’tan Hazar Denizi’ne kadar uzanıyordu. O asırlarda Çin’in sınırlarını kuzeyde Sarı Irmak ......

Türkiye’nin 2018 Görünümü
Muhittin Ziya GÖZLER Yurtta ve dünyada barış ilkesi 20 Nisan 1931’den beri Türk Devleti’nin vazgeçilmez politikası olarak 87 yıldır süregelmektedir. Ne var ki, ülke içinde Türk’lüğe, Cumhuriyet’e karşı olanların çıkardıkları kargaşa, ........
Gençlerden
Tarih Bana İyi Davranacak Çünkü Onu Yazmaya Çalıştım
Eda ERYİĞİT ‘İnsanlık tarihini’ sosyolojik açıdan incelediğimizde insanoğlu, getirdiği yenilikler sayesinde gerek ilim açısından gerekse bilim açısından insan hayatını kolaylaştırabilecek başarılar göstermiştir. Bu sayede; ......

Türk Birliğine Giden Altın Yol: Dil Birliği
Metehan KAYGI
“Dil nedir?’’ sorusuna fikir dünyamızda birçok münevverimiz cevap aramış ve bunun sonucu olarak yüzlerce farklı dil tanımı geliştirilmiştir. Ancak bunlar içinde dilin fonksiyonunu ortaya koyması ........
Kitap Satış Mağazalarımız
Kırmızılar Yayıncılık
epttavm
Mağaza
Kırmızılar Yayıncılık
Web sitesi
Kırmızılar Yayıncılık n11.com Mağaza
Kırmızılar Web Sitesi http://www.kirmizilar.com